تعبیر خواب حنا و حنا بستن (خضاب)

به گزارش ارانیوز، با تعبیر خواب حنا کردن (خضاب)، تعبیر خواب حنا زدن به دست و پا، تعبیر خواب حنا گذاشتن بر مو و سر و تعبیر خواب حنا گذاشتن به ریش آشنا شوید.

تعبیر خواب حنا و حنا بستن (خضاب)

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - دیدن حنا کردن در خواب از دیدگاه امام صادق انجام کاری بی حاصل و به تعبیر دیگر معبرین مکر و حیله فرد بیننده خواب است. با تعابیر مختلف دیدن حنا در خواب همراه ما باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب حنا کردن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حنا کردن در خواب بر چهار وجه است.

 1. کار ناشایسته بی حاصل
 2. آرایش حال جهان
 3. طلب جاه
 4. معروف شدن به دروغ گفت

تعبیر خواب حنا زدن به دست و پا

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند حنا بر دست و پای خود می نهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین وی را کراهت بود و برخی گویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند. اگر این خواب را کسی بیند که حنا بستن او را نشاید دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد.

ابن سیرین:

 • اگر بیند دست و پای خویش را حنا می بست، دلیل که مال از دست رفته باز آید.
 • اگر بیند هر دو دست و پای خویش را حنا بست، دلیل که فرزندان یا برادران خود را بیاراید، به آرایشی که خلاف دین و شریعت بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند کف دست خود حنا می کرد، دلیل که در طلب معیشت رنجور شود.
 • اگر بیند که هر دو دست خود به حنا نگاه می کرد، دلیل که خداوند مکر و حیله بود در کسب و عمل خود.
 • اگر بیند دست و پای را چون زنان حنا کرد، دلیل که در ترس و بیم بزرگ افتد.
 • اگر این خواب را زنی بیند او را خرمی و شادی بود، زیرا که این حنا کردن ایشان رسم بود.
 • اگر بیند که هر دو دست و پای او بنفش بود، دلیل که در کسب و کار حیله کند.

اسماعیل بن اشعث گوید:

 • اگر مردی بین دست و پای خود حنا کرد، دلیل که کاری کند که مردمان بر وی افسوس نمایند و بخندند.
 • اگر بیند سرانگشتان را حنا کرد، دلیل که تسبیح کند.
 • اگر بیند هر دو دست را به حنا کردن نقش می کرد، دلیل که با دوستان مکر و حیله بازد.

نعبیر خواب حنا گذاشتن به ریش

حضرت دانیال گوید: حنای ریش پوشش کارها است.

تعبیر خواب حنا گذاشتن بر مو و سر

حضرت دانیال: اگر بیند سر و رویش را حنا می کرد و حنایش رنگ نمی گرفت، دلیل که ظاهر حال را به مردمان نماید.

کتاب سرزمین رویاها: موهاینان را حنایی می کنید: یک دوست را از دست می دهید.

تعبیر خواب رنگ دریافت حنا

دانیال نبی: اگر بیند حنایش رنگ گرفت، دلیل که حالش نیکو شود.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند حنایش نیکو رنگ گرفت، دلیل که حالتش پوشیده شد.

منبع: setare.com
انتشار: 14 تیر 1400 بروزرسانی: 14 تیر 1400 گردآورنده: eranews.ir شناسه مطلب: 1390

به "تعبیر خواب حنا و حنا بستن (خضاب)" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب حنا و حنا بستن (خضاب)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید