برنامه نویسی و علوم رایانه

خبرنگاران کمیته ملی تحقیقات ویروس کرونا تشکیل شد

تهران - خبرنگاران - معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته ملی تحقیقات COVID 19 را به منظور راهنمایی متمرکز و هدفمند برای تشخیص و درمان ویروس کرونا را تشکیل و راه اندازی کرد.

6 اردیبهشت 1399