اقسام تهدید کدامند؟

به گزارش ارانیوز، تهدید یعنی ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب الوقوع به قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّن برخلاف میل آن شخص، به گونه ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او باشد.

اقسام تهدید کدامند؟

به گزارش گروه رسانه های ارانیوز، تهدید همانطور که می دانید یعنی؛ ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب الوقوع به قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) برخلاف میل آن شخص، به گونه ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. تهدید اقسامی دارد .

اقسام تهدیدکدامند؟

تهدید یعنی ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب الوقوع به قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) بر خلاف میل آن شخص، به گونه ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. اغلب قانون گذاران از جمله قانون گذار ایرانی عمل تهدید را جرم شناخته اند .

اقسام تهدید

تهدید اقسام مختلفی دارد که ذیلاً آن را بررسی می کنیم :

1 - تهدید به منظور دریافت نوشته، سند و…

به موجب ماده 668 قانون مجازات اسلامی هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

موضوع تهدید در این ماده، منحصراً دریافت نوشته، سند و امثال این ها، با توسل به زور می باشد و سایر اقسام تهدید را در بر نمی گیرد .

2 - تهدید به ضرر های نفسانی، مالی و…

به موجب ماده 669 قانون مجازات اسلامی هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضرر های نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

به عنوان مثال اگر شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید کند، عمل او مصداق تهدید به ضرر های نفسی است، و اگر آن شخص را از مخاطرات مربوط به آبرو یا ناموس خود او یا بستگانش بترساند، عمل وی تهدید به ضرر های شرفی محسوب می گردد .

تهدید به افشای اسرار ناظر به ترساندن اشخاص از بر ملا کردن اموری است که چندان اهمیت دارد که افراد معمولاً آن را از دیگران مخفی می کنند و حتی ممکن است برای محفوظ ماندن آن بهای زیادی بپردازند. ملاک تشخیص این که چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می گردد، داوری عرف است. به طورکلی می توان گفت اموری که از افشای آن ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص نمی گردد، سر محسوب نمی گردد و تهدید به افشای آن جرم نیست .

تهدید به اضرار مالی ممکن است نسبت به خود شخص باشد یا بستگان او، و در هر دو حالت، مشمول ماده 669 ق. م. ا. است. به عنوان مثال، اگر کسی دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش خواهد زد، با جمع شرایط تهدید واقع شده است .

3 - تهدید با استفاده از سلاح

به موجب ماده 617 قانون مجازات اسلامی هر کس از طریق چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز گردد، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

تفاوت این قسم از تهدید با تهدید به ضرر های نفسانی و مالی موضوع ماده 669 این است که: اولاً- در جرم موضوع ماده 669 فرقی نمی کند که وسیله تهدید چه باشد. (این معنا از عبارت به هر نحو قابل فهم است)، امّا برای تحقق بزه موضوع ماده 617 استفاده از وسیله خاص (یعنی اسلحه اعم از سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری) ضرورت دارد .

بدین ترتیب ماده 617 مخصص ماده 669 محسوب می گردد. یعنی اگر مرتکب تهدید از سلاح استفاده کند، عمل او از شمول ماده 669 خارج می گردد و با جمع سایر شرایط، مصداق ماده 617 است. ثانیاً- تهدید موضوع ماده 669 حصری و محدود به مواردی است که در متن ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضرر های نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو جز از طریق اسلحه می گردد .

امّا تهدید موضوع ماده 617 محدود به نوع خاصی از تهدید نیست و هر گونه تهدیدی را که از طریق سلاح انجام گردد، در بر می گیرد. ثالثاً- تهدید موضوع ماده 617 جرمی است غیرقابل گذشت که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. بالعکس تهدید موضوع ماده های 668 و 669 به تصریح ماده 104 ق. م. ا. از جرائم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی گردد و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً موقوف می گردد .

4 - تهدید دیگران به ارتکاب جرم

گاهی اوقات بزه کاران برای رسیدن به مقاصد خود و وا داشتن دیگران به ارتکاب جرم، متوسل به تهدید می شوند. اگر کسی دیگری را با تهدید وادار به ارتکاب جرم کند، به گونه ای که تهدید شونده بر اثر ترس و اضطراب ناشی از تهدید، بدون رضایت و بر خلاف میل باطنی خود مصمم به ارتکاب جرم گردد و دست به عمل مجرمانه بزند؛ در این صورت تهدیدکننده طبق بند الف ماده 126 ق. م. ا. به عنوان معاون جرم و تهدید شونده به عنوان مباشر و فاعل جرم مورد تعقیب قرار می گیرد؛ و هرگاه تهدید به قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از فاعل جرم سلب گردد، فاعل هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبارکننده خواهد بود .

چرا که مطابق ماده 140 ق. م. ا. مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می گردد که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد و طبق ماده 151 همان قانون هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه گردد، مجازات نمی گردد و به جای او اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می گردد .

البته به تصریح ماده 375 ق. م. ا. اکراه بر قتل هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص می گردد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم می گردد؛ مگر آن که اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می گردد .

شرایط تحقق تهدید

تهدید در تمام حالاتی که عرض کردیم درصورتی محقق می گردد که تمام شرایط زیر موجود باشد :

اولاً- تهدید باید ناظر به موضوعی معین و معین باشد و تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل یا ضرر های مادی، معنوی، شرفی و افشای سرّ خود یا بستگانش تهدید کند، به نحوی که برای قاضی ابهام یا تردیدی درباره موضوع تهدید وجود نداشته باشد. مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید حسابت را می رسم یا کاری می کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند یا اشکت را در می آورم هیچ یک از این ها به لحاظ مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر نفسی یا شرافتی، تهدید محسوب نمی گردد .ثانیاً- تهدید باید با ارتکاب اعمال غیرقانونی و برای رسیدن به منفعت نامآغاز صورت پذیرد؛ بنابراین اگر کسی برای رسیدن به حق خود، به دیگری هشدار دهد که علیه او نزد مراجع قانونی شکایت خواهد کرد، این عمل تهدید مجرمانه محسوب نمی گردد.

ثالثاً- تهدید باید نسبت به تهدید شونده مؤثر واقع گردد و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد. احراز مؤثر بودن تهدید، امری نسبی و منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده است؛ بنابراین اگر شخصی ناتوان فردی نیرومند را از وارد آوردن صدمات بدنی بترساند، از آن جا که این نحو از ترساندن، وحشتی در فرد نیرومند ایجاد نمی کند، تهدید محقق نمی گردد. هم چنین صرف خوف و ترس از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی آید. بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز تهدیدکننده ناشی شده باشد .

منبع:میزان

،

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 20 دی 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: eranews.ir شناسه مطلب: 244

به "اقسام تهدید کدامند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اقسام تهدید کدامند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید